ติดต่อเรา

Commercial
คุณปาณิศา ตั้งจิตเจริญพงศ์
panisa.ta@ctibkk.com
(+66) 2 258 0060 Ext. 426

Air Freight Forwarding
คุณเจษฎา เชี่ยวชาญชูสกุล
jadsada@ctibkk.com
(+66) 81 646 3583
Sea Freight Forwarding
คุณพิชภัท นันทกิตติ
pitchapat@ctibkk.com
(+66) 81 646 3586
(+66) 99 312 9586

Import And Export Customs Clearance
คุณณัฐกานต์ โตประเสริฐ
nattakarn@ctibkk.com
(+66) 61 413 8484
(+66) 85 088 2509
คุณธิติวัฒน์ ธีระปัณณโรจน์
airimport-sbia@ctibkk.com
(+66) 61 413 9292
คุณสกุลรัตน์ กรอบทอง
sakulrat@ctibkk.com
(+66) 65 937 8105
คุณอ้อยทิพย์ อิ่มสุขวิริยะกุล
aoytip.ai@ctibkk.com
(+66) 61 413 9090
Multimodal Transportation Customs Clearance
คุณณัฐกานต์ โตประเสริฐ
nattakarn@ctibkk.com
(+66) 61 413 8484
(+66) 85 088 2509
Cross Border And Transshipment Customs Clearance
คุณอ้อยทิพย์ อิ่มสุขวิริยะกุล
aoytip.ai@ctibkk.com
(+66) 61 413 9090

General Warehouse
คุณอ้อยทิพย์ อิ่มสุขวิริยะกุล
aoytip.ai@ctibkk.com
(+66) 61 413 9090
คุณสมควร เสมมณี
warehouse@ctibkk.com
(+66) 81 851 4647
Free Zone Warehouse
คุณสุกราน รักพ่วง
sugran.r@ctibkk.com
(+66) 87 062 5266
คุณไพรินทร์ ทองหยด
pairin.t@ctibkk.com
(+66) 2 973 5152-7 Ext. 102
(+66) 84 055 3862
Cold Chains Warehouse
คุณอารีรัตน์ ไทรทอง
warehouse@cticoldchain.com
(+66) 87 677 7194
คุณธันยพร วงษ์จันทร์
thanyaporn.wo@cticoldchain.com
(+66) 65 507 0697
E-Commerce Fulfilment Warehouse
คุณศุภลักษณ์ นิลสัย
supaluk@akitahub.com
(+66) 85 275 5667

Cross Border & Transshipment Transportation
คุณสุรพงษ์ ยิ้มทอง
sulaphong.y@ctibkk.com
(+66) 2 030 0671
(+66) 61 392 5115
Domestic Transportation
คุณธีรเดช รัตนมณี
theeradech.ra@ctibkk.com
(+66) 61 405 2332

Air Freight Charter Flight
คุณวิสุทธิ์ อิทธิหรัญวงศ์
visut@ctibkk.com
+662 2595973
+6681 8211023
Aircraft On Ground Handling
คุณไกรวิน วัฒนธรรม
graiwin.v@ctibkk.com
+66 2 2580 060
+66 65 965 2117
Inland And Global Door To Door Solutions
คุณณัฐกานต์ วุฒิประภากิจ
nuttakarn.wu@ctibkk.com
+662 259-6368
+6665 518 9565
+6690 236 3545
Machine Relocation
คุณอ้อยทิพย์ อิ่มสุขวิริยะกุล
aoytip.ai@ctibkk.com
(+66) 61 413 9090
Event
คุณวิสุทธิ์ อิทธิหรัญวงศ์
visut@ctibkk.com
+662 2595973
+6681 8211023
Hotline

1671

Monday – Friday 8.30 AM – 6.00 PM

Enquiry Topic