กฎบัตรการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของ บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จํากัด

1. บทนํา

เพื่อให้การกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสูงสุดสัมฤทธิ์ผล คณะกรรมการของบริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จํากัด (บริษัท) ได้กําหนด กฏบัตรการกํากับดูแลกิจการที่ดี(กฎบัตร) สําหรับการเปิดเผยการกํากับ ดูแลกิจการของบริษัทอย่างโปร่งใส ภายใต้ความมุ่งหวังของบริษัท ชีทีไอ โลจิสติกส์ จํากัด ที่จะให้เกิดความสมดุลระหว่างผลการประกอบ กิจการที่ดีและการจัดการสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และให้ ความสะดวกในการลงมติโดยไม่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยการใช้หนังสือ มอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงวาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อื่นๆจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทราบล่วงหน้าภายใต้ข้อบังคับของบริษัท

2.1 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยคณะ กรรมการและผู้สอบบัญชีจะนําเสนอรายงานการบริหารงานและงบ การเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีในปีที่ผ่านมาใน ที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทออกเสียงลงมติอนุมัติงบการเงิน ประจําปีการจัดสรรกําไร การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมทั้งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน

2.2 การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องที่ ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการ)

3.1 อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ เป็นผู้ที่มีอํานาจพิจารณาตัดสินใจในการดําเนิน กิจการของบริษัทยกเว้นในเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ ของผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามที่ระบุไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ก. อนุมัติกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งเสนอโดยกรรมการผู้จัดการและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของบริษัท

ข. แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ

ค. พัฒนาอย่างเหมาะสม ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในอย่างประหยัด และเพียงพอ และบริหารจัดการความเสี่ยงทางการค้า

ง. ตรวจสอบและอนุมัติงบการเงินประจําปีและรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

จ. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและกําหนดมติใดๆที่จะต้องยื่นเพื่อขอการอนุมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเรื่องอื่นๆและ

ฉ. กําหนดนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินและข้อมูลอื่นๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทันกําหนดเวลา

ช. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและแผนการลงทุน รวมทั้งอนุมัติรายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัท

3.2 การแต่งตั้งปวาระการดํารงตําแหน่ง

กรรมการจะได้รับแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี กรรมการ 1 ใน 3 หรือจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ต้องออกจาก ตําแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่ง อีกได้

3.3 ตําแหน่งว่าง

ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงคณะกรรมการมีอํานาจตั้งกรรมการ ขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่างได้

3.4 การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการจะจัดขึ้นเป็นประจํา โดยคํานึงถึง ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก คณะกรรมการสามารถประชุมกัน ทางโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารที่คล้ายกันซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วกัน

3.5 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี

3.6 การแต่งตั้งประธานกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้เลือกประธานกรรมการจากกรรมการใน คณะผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด

3.7 อํานาจและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบให้การทําหน้าที่ของคณะ กรรมการ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. ผู้บริหารงาน

4.1 กรรมการผู้จัดการ

4.1.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการของบริษัท

4.1.2 อํานาจและความรับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อคณะ กรรมการ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจาก คณะกรรมการในการบริหารงานทั่วไปของบริษัท กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน และบริหารงานตามมติของคณะกรรมการ

5. ประมวลจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

5.1 ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซีทีไอ โลจิส ติกส์ เน้นการให้ความสําคัญและยึดมั่นต่อมาตรฐานสูงสุดในเรื่อง จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ รวมทั้ง การเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ประมวลจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจเป็นนโยบายหลักของ บริษัท ภายใต้หลักการที่ชัดเจนเพื่อในการพิจารณาสิ่งที่ถูกและผิด ของการตัดสินใจทางธุรกิจ

5.2 นโยบายที่ต้องปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีอํานาจที่จะขอกระทําการใดๆ อันเป็น การฝ่าฝืนต่อนโยบายนี้ โดยนโยบายและประมวลจริยธรรมในการ ดําเนินธุรกิจนี้ไม่สามารถผ่อนปรนหรือยกเว้นได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผล ทางการค้า หรือการแข่งขันทางธุรกิจ หรือแนวทางที่ปฏิบัติใน อุตสาหกรรม หรือด้วยเหตุจําเป็นเร่งด่วนประการใด

5.3 การกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

การติดต่อกับลูกค้า ผู้ขาย คู่แข่งทางการค้า พนักงานเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐ จะต้องเป็นไปตามตามกฎหมาย และข้อบังคับ โดยเฉพาะ พนักงานของ ซีทีไอ โลจิสติกส์ ทุกคนต้องเข้าใจถึง ขอบเขตของกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการแข่งขัน ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลต่อการทํางานแต่ละวัน โดยพนักงาน เหล่านั้นทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดทาง การค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างเต็มความสามารถและ ตลอดเวลา

5.4 ความซื่อสัตย์สุจริตและหลักปฏิบัติ

พนักงานของ ซีทีไอ โลจิสติกส์ ทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และขยันหมั่นเพียรในหน้าที่และความผิด ชอบ พนักงานทุกคนได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ให้ต้อง แสดงออกในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ ซีทีไอ โลจิสติกส์ ด้วยความเคารพต่อหลักการ ที่จะไม่กระทําหรือสมรู้ร่วมคิดใน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

5.5 สมุดบัญชี การบันทึกบัญชีและการควบคุม

การบันทึกบัญชีและการจัดทํางบการเงินของซีทีไอ โลจิสติกส์ จะต้องจัดทําด้วยความสมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ ต้องไม่มีการทํารายการธุรกรรมใดโดยเจตนาให้มีเอกสารและ การบันทึกบัญชีที่ไม่ตรงต่อความจริง และต้องไม่มีการจัดทําเอกสาร หรือการลงบัญชีรายการธุรกรรมใดอันเป็นเท็จหรือปลอม โดยบรรดาเงิน สินทรัพย์ และรายการธุรกรรมจะต้องเปิดเผย และลงบันทึกไว้ในสมุดบัญชีอย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงตาม กําหนดเวลา

5.6 ของขวัญและการสนับสนุนทางการเมือง

ห้ามให้ของขวัญ หรือให้ความช่วยเหลือใดๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อการขายสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อจูงใจต่อธุรกิจ พนักงาน หรือ การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเด็ดขาด สําหรับการจ่ายเงิน จํานวนเล็กน้อยเพื่อการรับรอง การให้ของขวัญ หรือการจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษ ที่เป็นไปตามกฎหมายและเป็นที่ถือปฏิบัติทางการค้าเป็นปกติในประเทศไทย ต้องมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องใน สมุดบัญชีของบริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ ต้องไม่ให้การสนับสนุนต่อ พรรคการเมือง กรรมการพรรคหรือผู้สมัครทางการเมือง ไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อมอย่างเด็ดขาด

ประมวลจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจเสริมต่อด้วยนโยบายการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน และทุจริตคอรัปชั่น โดยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพนักงานของซีทีไอ โลจิสติกส์ จะต้องไม่มีการเสนอ, ให้คําสัญญา, ให้คํารับรองหรือให้ สิ่งมีค่าใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐ เพื่อ มุ่งหวังที่จะได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อจูง ใจต่อธุรกิจ หรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดําเนินธุรกิจของ ซีทีไอ โลจิสติกส์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอย่าง เด็ดขาด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

    คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

Save