นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทซีทีไอ

เกี่ยวกับนโยบาย

            บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น จำกัด และบริษัท ซีทีไอ โคลด์ เชน จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทซีทีไอ”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร มีความมุ่งมั่นตลอดมาที่จะประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของของข้อมูล ซึ่งกลุ่มบริษัทซีทีไอต้องการที่จะควบคุมให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

            นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านว่า กลุ่มบริษัทซีทีไอจะดำเนินการอย่างเหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และเทียบเท่ามาตรฐานสากล

            ในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้าและผู้มาติดต่อใช้บริการของกลุ่มบริษัทซีทีไอ หรือคู่ค้า ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของกลุ่มบริษัทซีทีไอ ตลอดจนการใช้สิทธิและวิธีการใช้สิทธิของท่านเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและผู้มาติดต่อใช้บริการ หรือคู่ค้าได้ที่ www.ctibkk.com/th/about-us/พรบ-คุ้มครองข้อมูลส่วนบ/

            อนึ่ง นโยบายฉบับนี้ใช้กับกรณีที่กลุ่มบริษัทซีทีไออยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทซีทีไอประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมใด ในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูลให้กับองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่น ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลในกิจกรรมนั้น ๆ  ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดการประมวลผลได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนดังกล่าวโดยตรง

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทซีทีไออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจาก

  • ข้อมูลที่ท่านหรือผู้แทนของท่าน ให้ไว้กับกลุ่มบริษัทซีทีไอโดยตรง
  • ข้อมูลที่ลูกค้าและผู้มาติดต่อใช้บริการให้ไว้กับกลุ่มบริษัทซีทีไอโดยตรง เช่น ข้อมูลของผู้ติดต่อ ผู้ตราส่ง และผู้รับตราส่ง
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทในกลุ่มในเครือ และเครือข่ายโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทซีทีไอ
  • ข้อมูลที่กลุ่มบริษัทซีทีไอได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของกลุ่มบริษัทซีทีไอที่ท่าน (ในฐานะกรรมการ ผู้แทน หรือผู้ติดต่อประสานงาน) ทำงานด้วย
  • แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และ/หรือ สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ท่านเลือกใช้เพื่อติดต่อกับกลุ่มบริษัทซีทีไอ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทซีทีไอ เช่น นายหน้า ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งพัสดุ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือตัวแทนโลจิสติกส์ เป็นต้น
  • แหล่งข้อมูลสาธารณะที่เชื่อถือได้

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทซีทีไอจัดเก็บ

กลุ่มบริษัทซีทีไออาจจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บ รวมถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

  • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อบัญชีผู้ใช้ของสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Line ID) ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับขี่ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง รูปถ่าย เสียง ลายมือชื่อ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
  • ข้อมูลลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล เช่น สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำเนาใบอนุญาต (เช่น ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ) ตำแหน่งหน้าที่การงาน
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่น ข้อมูลผู้ติดต่อ ผู้ส่ง และผู้รับพัสดุ ลักษณะและรายละเอียดของพัสดุหรือสินค้า ที่อยู่ ประวัติการใช้บริการ และข้อมูลที่ท่านให้แก่กลุ่มบริษัทซีทีไอเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการจากกลุ่มบริษัทซีทีไอ
  • ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลเครดิตทางการเงิน ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ
  • ข้อมูลประวัติการใช้งาน เช่น ข้อมูลที่เก็บอัตโนมัติผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลบันทึก (log) การใช้บริการของท่าน ความสนใจของท่าน ข้อมูลอุปกรณ์และที่อยู่ไอพีที่ท่านใช้ในการเข้าถึงบริการ ข้อมูลการตั้งค่า การปรับแต่งเว็บไซต์ วันที่ หรือ ตำแหน่งที่อยู่ของท่าน
  • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ทะเบียนรถยนต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กลุ่มบริษัทซีทีไอเมื่อท่านทำการติดต่อกับกลุ่มบริษัทซีทีไอ เช่น ความสนใจและรูปแบบของการบริการ การโต้ตอบกับกลุ่มบริษัทซีทีไอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางการสนทนาอื่น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

  • ข้อมูลลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล
  • ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เช่น ผลการตรวจสอบประวัติจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

            ทั้งนี้ ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว กลุ่มบริษัทซีทีไอจะดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน หรือในขณะที่ประมวลผลข้อมูล เว้นแต่สามารถใช้ฐานการประมวลผลอื่นที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บ

            กลุ่มบริษัทซีทีไอจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทซีทีไอจะลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัทซีทีไอ โดยปกติในกรณีทั่วไป ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 (สิบ) ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัทซีทีไอ

            เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุข้างต้น กลุ่มบริษัทซีทีไอจะทำตามขั้นตอนการลบและทำลายข้อมูลดังกล่าวเพื่อดูแลให้มีการนำข้อมูลของท่านทั้งหมดออกจากเซิร์ฟเวอร์ของกลุ่มบริษัทซีทีไออย่างปลอดภัยหรือเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เท่านั้น

4. วัตถุประสงค์ของการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            กลุ่มบริษัทซีทีไอจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาในฐานะคู่สัญญา (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยกลุ่มบริษัทซีทีไอจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามขอบเขต รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

4.1 วัตถุประสงค์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า

  • เพื่อการบริหารการขนส่งสินค้า ซึ่งรวมถึง การวางแผนการขนส่งสินค้า การบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่ง การจัดส่งสินค้า การประสานงานติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ตลอดจนดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ลูกค้าได้ร้องขอ
  • เพื่อการติดตามและรายงานสถานะของการขนส่งสินค้า

4.2 วัตถุประสงค์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

  • เพื่อเป็นตัวแทนของลูกค้าให้การนำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งรวมถึง การวางแผนการนำเข้า-ส่งออกสินค้า การจัดหาและประสานงานติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทซีทีไอ เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ตลอดจนดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ลูกค้าได้ร้องขอ
  • เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรขาเข้าออก ซึ่งรวมถึง การประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณา การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสินค้า

4.3 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าและเขตปลอดอากร

  • เพื่อบริหารจัดการคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้า
  • เพื่อบันทึกไว้ในทะเบียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลเพื่อผ่านเข้า-ออกในเขตปลอดอากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อการบริหารจัดการเขตปลอดอากรตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ศุลกากร) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคลังสินค้าคงเหลือ ระบบควบคุมทางศุลกากร และระบบกล้องวงจรปิด ในการบันทึกภาพการเข้า-ออก เขตปลอดอากร ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
  • เพื่อการรายงาน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร
  • เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าตรวจสอบโดยพนักงานศุลกากร

4.4 วัตถุประสงค์ทางการตลาด

            ในกรณีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ และ/หรือ กรณีที่กลุ่มบริษัทซีทีไอได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลจากท่าน กลุ่มบริษัทซีทีไออาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับบริการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทซีทีไอ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับบริการดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งความต้องการ ผ่านช่องทางที่กลุ่มบริษัทซีทีไอกำหนด
  • เพื่อประมวลผลการบริการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป และนำเสนอการบริการที่ท่านอาจสนใจ
  • เพื่อกำหนดรูปแบบ และปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดโดยทั่วไปของกลุ่มบริษัทซีทีไอให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทำสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อต่าง ๆ

4.5 วัตถุประสงค์อื่นๆ

  • เพื่อการลงทะเบียนเปิดบัญชีลูกค้าและสร้างฐานข้อมูล ในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทซีทีไอ
  • เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการทวงถามให้ชำระหนี้
  • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงหรือโดยอ้อม
  • เพื่อการประกอบธุรกิจที่กลุ่มบริษัทซีทีไอ มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึง สิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล เช่น เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง คาดการณ์และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการของกลุ่มบริษัทซีทีไอ
  • เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทซีทีไอ
  • เพื่อประเมินและจัดการตามคำร้องต่าง ๆ จากท่าน
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบต่าง ๆ การวิเคราะห์และจัดทำเอกสารตามคำร้องขอของหน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเขตปลอดอากร และการประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น
  • เพื่อการจัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม การอบรม หรือสัมมนาที่กลุ่มบริษัทซีทีไอจัดขึ้น

5. ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มบริษัทซีทีไอ

            กลุ่มบริษัทซีทีไอจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทซีทีไอจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทซีทีไอจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง โดยกลุ่มบริษัทซีทีไออาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

  • นิติบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเป็น คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทซีทีไอ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขนส่งสินค้า เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งพัสดุ ผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศ (Carrier) ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ (Shipper) ผู้ขนส่งทางบก (Truck) ตัวแทนที่เกี่ยวข้องในสถานที่จัดส่งปลายทาง บริษัทประกันภัย นายหน้าบริษัทประกันภัย และผู้ให้บริการอื่น ๆ
  • สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน
  • บริษัทในกลุ่มในเครือ และเครือข่ายโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทซีทีไอ
  • ผู้ให้บริการและผู้รับจ้างงานสนับสนุน/ช่วยเหลืออื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทซีทีไอ เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการย่อยทำลายเอกสาร
  • หน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ สำนักงานที่ดินประจำท้องที่ หน่วยงานที่มีอำนาจบริหารจัดการเขตปลอดอากร (เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)) เป็นต้น
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ และที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทซีทีไอ
  • บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท การควบรวม การขาย หรือการเข้าซื้อบริษัทที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นที่ท่านประสงค์ให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปให้

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ

            กลุ่มบริษัทซีทีไอจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ทำได้เท่านั้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทซีทีไออาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยเข้าทำข้อสัญญามาตรฐานหรือใช้กลไกอื่นที่พึงมีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ และกลุ่มบริษัทซีทีไออาจอาศัยสัญญาการส่งหรือโอนข้อมูลที่มีข้อกำหนดให้ผู้รับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตกลงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะบังคับตามสิทธิของตนกับผู้รับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสัญญาการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือกลไกอื่นที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

            กลุ่มบริษัทซีทีไอได้จัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนการป้องกันการบุกรุกของข้อมูล นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทซีทีไอใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยี และกระบวนการ เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ หรือโดยมิชอบ ตลอดจนการโจรกรรมข้อมูล โดยกลุ่มบริษัทซีทีไอได้ลงทุน ทุ่มเทเวลา และบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจว่า จะมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง ข้อมูลของท่านจะปลอดภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัทซีทีไอได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ เช่น Firewall, Anti-Virus, Active Directory, Intrusion Prevention System เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทซีทีไอจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            กลุ่มบริษัทซีทีไอจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป หรือสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาแล้ว ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทซีทีไออาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

            ถึงแม้กลุ่มบริษัทซีทีไอจะทุ่มเท และใช้ความพยายามในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคร่วมกับการบริหารจัดการโดยบุคคล เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูล มิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่อาจไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทุกประการ เช่น การปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจได้ ท่านจึงควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์จากการจู่โจม หรือโจรกรรมข้อมูล ควรตรวจสอบสถานะทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ เช่น ยอดเงินคงเหลือ วันที่ทำรายการ รวมถึง เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล สถานะทางการเงิน ไว้เป็นความลับ เป็นต้น

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

            ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยการใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และอาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
  • สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการคัดค้านการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการขอถ่ายโอนข้อมูล
  • สิทธิในการถอนความยินยอม

            นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิเรียกร้องในกรณีที่กลุ่มบริษัทซีทีไอไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยติดต่อผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

            ในกรณีที่ท่านเคยให้ความยินยอมใด ๆ ไว้แก่กลุ่มบริษัทซีทีไอ (ที่ไม่ใช่ความยินยอมตามที่กฎหมายอื่นกำหนด) ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ แต่อาจกระทบต่อการให้บริการบางประการ ซึ่งกลุ่มบริษัทซีทีไอจะได้แจ้งให้ท่านทราบในเวลาที่ท่านขอถอนความยินยอม

            ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามสิทธิของท่านในข้อนี้ กลุ่มบริษัทซีทีไอจะสามารถพิจารณาดำเนินการให้ท่านได้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทซีทีไอประมวลผลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น สำหรับการใช้สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทซีทีไอประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมใดในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น กลุ่มบริษัทซีทีไอจะดำเนินการแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลรายดังกล่าว เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามสิทธิของท่านในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

9. การติดต่อ

            ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือความกังวลเกี่ยวกับหลักการนี้ หรือท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทซีทีไอ ท่านสามารถติดต่อกลุ่มบริษัทซีทีไอ ได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ส่งถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
ที่อยู่:              191/2-5 ซีทีไอ ทาวเวอร์, ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อีเมล:             ctipdpa@ctibkk.com

เบอร์ติดต่อ:    0-2261-1023

หมายเหตุ:          

  • โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อของท่าน เมื่อมีการร้องเรียนหรือขอใช้สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทซีทีไอสามารถติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  • กลุ่มบริษัทซีทีไอไม่คิดค่าธรรมเนียมในการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการตามคำขอภายใต้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนอกเหนือไปจากคำขอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

            หากกลุ่มบริษัทซีทีไอมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทซีทีไอจะปรับปรุงและแก้ไขนโยบายฉบับนี้ และแสดงบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทซีทีไอ เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงวิธีการที่กลุ่มบริษัทซีทีไอ เก็บรวบรวม ใช้ จัดการ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูล

วันที่มีผลใช้บังคับของนโยบาย ฉบับนี้ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

บันทึกการตั้งค่า