หนังสือแจ้งพนักงาน และ/หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการประมวลผล)

          ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ บริษัทซีทีไอ โลจิสติกส์จำกัดและบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  จึงได้จัดทำหนังสือฉบับนี้เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและบางกรณีที่กฎหมายระบุว่าบริษัทฯ ต้องขอความยินยอม บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

               บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทที่ให้ไว้กับบริษัทฯ  บริษัทในเครือ และ/หรือผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ   

          2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บ

               2.1    หลักฐานหรือเอกสารที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หมายเลขประกันสังคม หรืออื่นๆ

               2.2    ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร

               2.3    ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล เช่น วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส อาชีพ และสถานภาพทางทหาร

                2.4    ภาพนิ่ง รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ทะเบียนรถยนต์ กล้องวงจรปิด ภาพจากกล้องวงจรปิด

               2.5    ใบสมัครงาน สัญญาจ้างแรงงาน หมายเลขพนักงาน รวมทั้ง เอกสารประกอบเช่น ใบคุณวุฒิต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากบุคคลอ้างอิง

               2.6    เงินเดือน สิทธิประโยชน์ ภาษี ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน

               2.7    ข้อมูลธุรกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารที่บริษัทดำเนินการเรื่องสินเชื่อ

               2.8    ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาทำงาน วันลา วันหยุด วันพ้นจากสภาพการเป็นพนักงาน

               2.9    ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

               2.10  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของพนักงาน

               2.11  ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและการลงโทษทางวินัย ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

               2.12  ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการรายงานอุบัติเหตุ

               2.13  บันทึกการประชุม รายงานการประชุม

               2.14  ข้อมูลการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ในเครือข่ายของบริษัท

          3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าข่ายข้อมูลอ่อนไหว

               3.1    ข้อมูลลายนิ้วมือ

               3.2    ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์ ข้อมูลผลตรวจสุขภาพประจำปี ข้อมูลเกี่ยวกับการลาป่วย เป็นต้น

               3.3    ข้อมูลประวัติอาชญากรรม

          4. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

               4.1    ระยะเวลาการจัดเก็บ

                    4.1.1    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสมัครงาน

                    4.1.2    ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและ/หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากที่พนักงานและ/หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ พ้นสภาพพนักงาน เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้

               4.2    การทำลาย

                    บริษัทฯ จะทำการลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าวเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ เว้นแต่ กรณีจำเป็นต้องจัดเก็บเนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

          5. วัตถุประสงค์ของการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

               บริษัทฯ จะนำข้อมูลไปใช้ และเปิดเผยตามฐานที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   • บริษัทฯ จะใช้และเปิดเผยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
   • บริษัทฯ จะหักเงินหรือจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันหรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภาษี เงินประกันสังคม เป็นต้น
   • บริษัทฯ จะทำเอกสารยื่นต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยื่นประโยชน์ทางด้านภาษี ประวัติการฝึกอบรม
   • บริษัทฯ จะทำการทบทวนเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ
   • บริษัทฯ ให้โบนัสและสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ให้กับพนักงาน
   • บริษัทฯ จะทำการตวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน การลา การขาดงาน การลากิจ การลาป่วย หรือการลาประเภทอื่น ๆ
   • บริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
   • บริษัทฯ จัดการฝีกอบรมพนักงาน พร้อมจัดทำใบประกาศนียบัตรตามแผนพัฒนาพนักงาน
   • บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน ในกรณีที่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน บริษัทฯ อาจทำการสอบสวน และรายงานต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   • บริษัทฯ จะทำการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาโทษทางวินัย
   • บริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลพนักงานและ/หรือบุคลากรภายหลังสิ้นสุดสัญญาตามที่กฎหมายกำหนด
   • บริษัทฯ จะใช้เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานการทำงาน
   • บริษัทฯ จะใช้เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน
   • บริษัทฯ จะใช้เพื่อเป็นการยืนยันสถานะพนักงาน ในการทำนิติกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่น ๆ ของพนักงาน
   • บริษัทฯ จะใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ

          6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

               บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อเมื่อมีกฎหมายรองรับ โดยอาจเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้

   • ที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
   • ผู้ตรวจสอบบัญชี
   • หน่วยงานภาครัฐ
   • บริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก
   • บริษัท ซีทีไอ โฮลดิ้ง จำกัด ในการให้บริการด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   • สถาบันทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทฯ
   • ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นที่เจ้าของข้อมูลให้ส่ง หรือโอนข้อมูลไปให้
   • นักธุรกิจหรือผู้ที่สนใจลงทุนในกิจการร่วมกับบริษัท ฯ

               กรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลภายนอกไม่ว่าจะทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

          7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

               หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

   • สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล
   • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
   • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
   • สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล
   • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
   • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
   • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลส่วนบุคคล
   • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

               สิทธิที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการดำเนินการใด ๆ ได้  หากเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือ คำสั่งศาล หรือ กรณีใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นใด

               เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยื่นคำร้องขอใข้สิทธิผ่านทางฝ่ายบุคลากรของบริษัทฯ โดยขอเอกสารได้ที่ฝ่ายบุคลากร หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิได้ที่ Shared Point – folder: All About HR

               ในกรณีที่คำร้องขอใช้สิทธิไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการให้ได้ ฝ่ายบุคลากรจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็วพร้อมเหตุผลของการปฏิเสธคำร้องดังกล่าว

          8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

               กรณีที่เจ้าของข้อมูลมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามที่กล่าวในข้อ 7 สามารถต่อฝ่ายบุคลากร ได้ที่

               สถานที่ติดต่อ: สำนักงานใหญ่ อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 32

               เบอร์ติดต่อ:  02 2611000 ต่อ 119, 107, 127

               อีเมล: hrpayroll@ctibkk.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

บันทึกการตั้งค่า