นโยบายด้านความปลอดภัย

บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าทั้งทางด้านอากาศยานและทางเรือรวมถึงการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก ตระหนักถึงความสำคัญด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กร พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจึงกำหนดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานของบริษัทฯดังนี้

นโยบายเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น

 

ผู้บริหาร ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และพยายามป้องกันไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะใช้โอกาสจาการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทฯ ที่จะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว หรือครอบครัว หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น ผลประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตาม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร

 

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ รับเงิน หรือ รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากคู่ค้า ลูกค้า ตัวแทนช่วง หรือจากบุคคลใด ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปรกติประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน

(3) ห้ามมิให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

(4) ห้ามมิให้บริษัทฯ เข้าไปทำธุรกรรม หรือกิจกรรมกับบริษัทที่มีกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือพนักงานของบริษัท มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องโดยส่วนตัวกับธุรกรรมหรือกิจกรรมนั้น

(5) จัดฝึกอบรมหรือสัมมนา แก่พนักงานทุกระดับเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

(6) กำหนดให้มีระเบียบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกัน ไม่ให้พนักงานมีส่วนร่วมหรือมีการปฏิบัติ ที่ไม่เหมาะสม

(7) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหน่วยงาน และ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการ

(8) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตและคอรัปชั่น

 

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร

 

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร

(1) ไม่สนับสนุนการให้สินบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอความอนุเคราะห์ใดๆ จากบุคคลหรือองค์กรภายนอก โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

(2) จะดำเนินธุรกิจตามกฏหมาย กฎระเบียบหรือขั้นตอนตามที่หน่วยงานภายนอกกำหนดไว้ให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดช่องให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

(3) การสังสรรค์ การเลี้ยงอาหาร หรือการมอบของขวัญให้กับบุคคลภายนอก จะต้องดำเนินการภายในเทศกาล และประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม มีจำนวนและปริมาณที่เหมาะสม

รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชั่น : CEO