13 Dec 2016 /

Quality Mark

CTI Q-Mark

Q-Mark หรือ Quality Mark เป็นตราสัญลักษณ์ที่รับรองถึงความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคและการมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับรอง
1.การได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark จะเน้นและครอบคลุมถึงพฤติกรรมและจรรยาบรรณในการ ประกอบธุรกิจเป็นสำคัญดังนั้นผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมีความมั่นใจในบริการที่จะได้รับ
2.ผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคสามารลดความเสี่ยงข้อผิดพลาด และไม่น่าพึงพอใจในการเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการขนส่ง
3.ผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและการบริการ
4.สามารถลดอุบัติเหตุและมลภาวะจากการขนส่ง เนื่องจากผู้ประกอบการปฎิบัติตามมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งที่กำหนดไว้

แหล่งที่มา
www.qmark.or.th/whatqmark.html
www.thaitruckcenter.com/qmark/UploadFile/KnowledgeSource/234216783.pdf