10 Apr 2018 /

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง ซีทีไอ โลจิสติกส์ กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

เมื่อปีที่ผ่านมา บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา ในโครงการความร่วมมือเกี่ยวกับ

1.) การตรวจสอบภายใน

2.) การบริหารสินทรัพย์

3.)การวิจัยด้านปัจจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ ของบริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด

และในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้รับรางวัลดีเด่น 2 โครงการคือ การตรวจสอบภายใน และการบริหารสินทรัพย์ จากคณะกรรมการการประกวดของสถาบันอุดมศึกษา ในการแข่งขันสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการนี้คือ นางสาว ปวีณา วงมานิตร และ นางสาว ชนิดา ปั้นเกิด ทางบริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้งสองท่าน