Achievements

2558

Certification / Member / Special Event

สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

Organization

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2557

Certification / Member / Special Event

ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

Organization

กรมศุลกากร

2556

Certification / Member / Special Event

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการ
โลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO9001 (คลังสินค้า)

Organization

กรมการค้าภายใน

2555

Certification / Member / Special Event

ได้รับอนุญาตสิทธิการจราจรสำหรับการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Organization

กรมการขนส่งทางบก

2554

Certification / Member / Special Event

ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล

Organization

กรมเจ้าท่า

2553

Certification / Member / Special Event

ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ

Organization

กรมศุลกากร

2553

Certification / Member / Special Event

ได้รับรองมาตรฐาน คลังสินค้า ระดับ 5 ดาว มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น

Organization

กรมการค้าภายใน

2552

Certification / Member / Special Event

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

Organization

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น

2548

Certification / Member / Special Event

ตัวแทนการขนส่งอุปกรณ์การจัดงานประกวดนางงามจักรวาล ครั้งที่ 41

2550

Certification / Member / Special Event

ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

Organization

กรมเจ้าท่า

2547

Certification / Member / Special Event

ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

Organization

กรมการขนส่งทางบก

2546

Certification / Member / Special Event

ได้รับการจัดเป็นอันดับ 23 ของโลกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ โดย IATA

Organization

IATA

2544

Certification / Member / Special Event

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000

Organization

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น

2542

Certification / Member / Special Event

สมาชิกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Organization

สตท

2541

Certification / Member / Special Event

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002

Organization

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น

2535

Certification / Member / Special Event

ตัวแทนการขนส่งอุปกรณ์การจัดงานประกวดนางงามจักรวาล ครั้งที่ 54

2535

Certification / Member / Special Event

สมาชิกหอการค้าไทย

Organization

หอการค้าไทย

2530

Certification / Member / Special Event

สมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Organization

TIFFA

2526

Certification / Member / Special Event

สมาชิกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย

Organization

TAFA

2523

Certification / Member / Special Event

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Organization

สภาอุตสาหกรรมฯ

2523

Certification / Member / Special Event

สมาชิกของสมาพันธ์ผู้รับจัดการขนส่งสินค้านานาชาติ

Organization

FIATA

2521

Certification / Member / Special Event

สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

Organization

IATA